دریافت فرم

لطفاً در جدول زیراطلاعات خانواده خود را پر کنید. اگر هرکدام از این افراد فوت کرده اند ، تاریخ فوت و شهر محل فوت را به جای آدرس آنها ذکر کنید

نام و نام خانوادگی(براساس گذرنامه) ارتباط تاریخ تولد شهر تولد در صورت فوت ، تاریخ فوت شهر محل فوت وضعیت تاهل (متاهل / مجرد / بیوه) شغل فعلی قد، رنگ چشم آدرس کامل + کد پستی + شماره تلفن + آدرس ایمیل

Notice: Undefined index: full_name in /home/issgroup/public_html/wp-content/themes/iis-maral-web/template-parts/page-show-residence.php on line 286
درخواست کننده
Notice: Undefined index: Date_of_birth in /home/issgroup/public_html/wp-content/themes/iis-maral-web/template-parts/page-show-residence.php on line 288

Notice: Undefined index: City_of_Birth in /home/issgroup/public_html/wp-content/themes/iis-maral-web/template-parts/page-show-residence.php on line 289

Notice: Undefined index: Date_of_Death in /home/issgroup/public_html/wp-content/themes/iis-maral-web/template-parts/page-show-residence.php on line 290

Notice: Undefined index: City_of_Death in /home/issgroup/public_html/wp-content/themes/iis-maral-web/template-parts/page-show-residence.php on line 291

Notice: Undefined index: Marital_Status in /home/issgroup/public_html/wp-content/themes/iis-maral-web/template-parts/page-show-residence.php on line 292

Notice: Undefined index: Current_Occupation in /home/issgroup/public_html/wp-content/themes/iis-maral-web/template-parts/page-show-residence.php on line 293

Notice: Undefined index: Height_Eye_color in /home/issgroup/public_html/wp-content/themes/iis-maral-web/template-parts/page-show-residence.php on line 294

Notice: Undefined index: FULL_ADDRESS in /home/issgroup/public_html/wp-content/themes/iis-maral-web/template-parts/page-show-residence.php on line 295

Notice: Undefined index: full_name_SPOUSE in /home/issgroup/public_html/wp-content/themes/iis-maral-web/template-parts/page-show-residence.php on line 298
همسر
Notice: Undefined index: Date_of_birth_SPOUSE in /home/issgroup/public_html/wp-content/themes/iis-maral-web/template-parts/page-show-residence.php on line 300

Notice: Undefined index: City_of_Birth_SPOUSE in /home/issgroup/public_html/wp-content/themes/iis-maral-web/template-parts/page-show-residence.php on line 301

Notice: Undefined index: Date_of_Death_SPOUSE in /home/issgroup/public_html/wp-content/themes/iis-maral-web/template-parts/page-show-residence.php on line 302

Notice: Undefined index: City_of_Death_SPOUSE in /home/issgroup/public_html/wp-content/themes/iis-maral-web/template-parts/page-show-residence.php on line 303

Notice: Undefined index: Marital_Status_SPOUSE in /home/issgroup/public_html/wp-content/themes/iis-maral-web/template-parts/page-show-residence.php on line 304

Notice: Undefined index: Current_Occupation_SPOUSE in /home/issgroup/public_html/wp-content/themes/iis-maral-web/template-parts/page-show-residence.php on line 305

Notice: Undefined index: Height_Eye_color_SPOUSE in /home/issgroup/public_html/wp-content/themes/iis-maral-web/template-parts/page-show-residence.php on line 306

Notice: Undefined index: FULL_ADDRESS_SPOUSE in /home/issgroup/public_html/wp-content/themes/iis-maral-web/template-parts/page-show-residence.php on line 307

Notice: Undefined index: full_name_MOTHER in /home/issgroup/public_html/wp-content/themes/iis-maral-web/template-parts/page-show-residence.php on line 310
مادر
Notice: Undefined index: Date_of_birth_MOTHER in /home/issgroup/public_html/wp-content/themes/iis-maral-web/template-parts/page-show-residence.php on line 312

Notice: Undefined index: City_of_Birth_MOTHER in /home/issgroup/public_html/wp-content/themes/iis-maral-web/template-parts/page-show-residence.php on line 313

Notice: Undefined index: Date_of_Death_MOTHER in /home/issgroup/public_html/wp-content/themes/iis-maral-web/template-parts/page-show-residence.php on line 314

Notice: Undefined index: City_of_Death_MOTHER in /home/issgroup/public_html/wp-content/themes/iis-maral-web/template-parts/page-show-residence.php on line 315

Notice: Undefined index: Marital_Status_MOTHER in /home/issgroup/public_html/wp-content/themes/iis-maral-web/template-parts/page-show-residence.php on line 316

Notice: Undefined index: Current_Occupation_MOTHER in /home/issgroup/public_html/wp-content/themes/iis-maral-web/template-parts/page-show-residence.php on line 317

Notice: Undefined index: Height_Eye_color_MOTHER in /home/issgroup/public_html/wp-content/themes/iis-maral-web/template-parts/page-show-residence.php on line 318

Notice: Undefined index: FULL_ADDRESS_MOTHER in /home/issgroup/public_html/wp-content/themes/iis-maral-web/template-parts/page-show-residence.php on line 319

Notice: Undefined index: full_name_FATHER in /home/issgroup/public_html/wp-content/themes/iis-maral-web/template-parts/page-show-residence.php on line 322
پدر
Notice: Undefined index: Date_of_birth_FATHER in /home/issgroup/public_html/wp-content/themes/iis-maral-web/template-parts/page-show-residence.php on line 324

Notice: Undefined index: City_of_Birth_FATHER in /home/issgroup/public_html/wp-content/themes/iis-maral-web/template-parts/page-show-residence.php on line 325

Notice: Undefined index: Date_of_Death_FATHER in /home/issgroup/public_html/wp-content/themes/iis-maral-web/template-parts/page-show-residence.php on line 326

Notice: Undefined index: City_of_Death_FATHER in /home/issgroup/public_html/wp-content/themes/iis-maral-web/template-parts/page-show-residence.php on line 327

Notice: Undefined index: Marital_Status_FATHER in /home/issgroup/public_html/wp-content/themes/iis-maral-web/template-parts/page-show-residence.php on line 328

Notice: Undefined index: Current_Occupation_FATHER in /home/issgroup/public_html/wp-content/themes/iis-maral-web/template-parts/page-show-residence.php on line 329

Notice: Undefined index: Height_Eye_color_FATHER in /home/issgroup/public_html/wp-content/themes/iis-maral-web/template-parts/page-show-residence.php on line 330

Notice: Undefined index: FULL_ADDRESS_FATHER in /home/issgroup/public_html/wp-content/themes/iis-maral-web/template-parts/page-show-residence.php on line 331

اطلاعات فرزند


Notice: Undefined index: childs in /home/issgroup/public_html/wp-content/themes/iis-maral-web/template-parts/page-show-residence.php on line 353

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/issgroup/public_html/wp-content/themes/iis-maral-web/template-parts/page-show-residence.php on line 353
نام و نام خانوادگی(براساس گذرنامه) ارتباط (پسر / دختر / فرزندخواندگی) تاریخ تولد اگر بیش از 18 سال سن دارد ، متاهل یا مجرد است شغل فعلی آدرس کامل اگر همان آدرس پدر یا مادر است ، لطفاً همان مورد بالا را ذکر کنید. اگر والدین طلاق گرفته اند، چه کسی حضانت و سرپرستی بچه را دارد بهمراه آدرس

اطلاعات خواهر یا برادر


Notice: Undefined index: sisbros in /home/issgroup/public_html/wp-content/themes/iis-maral-web/template-parts/page-show-residence.php on line 387

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/issgroup/public_html/wp-content/themes/iis-maral-web/template-parts/page-show-residence.php on line 387
نام و نام خانوادگی(براساس گذرنامه) ارتباط (برادر / برادر ناتنی / خواهر / خواهر ناتنی) تاریخ تولد شهر تولد در صورت فوت ، تاریخ فوت شهر محل فوت وضعیت تاهل (متاهل / مجرد / بیوه) شغل فعلی آدرس کامل + کد پستی + شماره تلفن + آدرس ایمیل

اطلاعات گذرنامه

گذرنامه / کشور تابعیت غیر از کشور مبدا شما شماره پاسپورت کشور صادرکننده تاریخ صدور گذرنامه تاریخ انقضا گذرنامه

Notice: Undefined index: Passports_Country in /home/issgroup/public_html/wp-content/themes/iis-maral-web/template-parts/page-show-residence.php on line 418

Notice: Undefined index: Passport_Number in /home/issgroup/public_html/wp-content/themes/iis-maral-web/template-parts/page-show-residence.php on line 419

Notice: Undefined index: Country_Issue in /home/issgroup/public_html/wp-content/themes/iis-maral-web/template-parts/page-show-residence.php on line 420

Notice: Undefined index: Passport_Issue_Date in /home/issgroup/public_html/wp-content/themes/iis-maral-web/template-parts/page-show-residence.php on line 421

Notice: Undefined index: Passport_Expiry_Date in /home/issgroup/public_html/wp-content/themes/iis-maral-web/template-parts/page-show-residence.php on line 422

در حال حاضر - کجا زندگی می کنید؟

کشور وضعیت (شهروند / کارگر / دانشجو / اقامت کاری / سایر ... لطفاً توضیح دهید از تاریخ تا تاریخ

Notice: Undefined index: Country_live in /home/issgroup/public_html/wp-content/themes/iis-maral-web/template-parts/page-show-residence.php on line 440

Notice: Undefined index: Status_live in /home/issgroup/public_html/wp-content/themes/iis-maral-web/template-parts/page-show-residence.php on line 441

Notice: Undefined index: From_Date_live in /home/issgroup/public_html/wp-content/themes/iis-maral-web/template-parts/page-show-residence.php on line 442

Notice: Undefined index: To_Date_live in /home/issgroup/public_html/wp-content/themes/iis-maral-web/template-parts/page-show-residence.php on line 443

اطلاعات آدرس


Notice: Undefined index: List_Address in /home/issgroup/public_html/wp-content/themes/iis-maral-web/template-parts/page-show-residence.php on line 467

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/issgroup/public_html/wp-content/themes/iis-maral-web/template-parts/page-show-residence.php on line 467
از تاریخ تا تاریخ شماره خیابان شماره آپارتمان / سوئیت نام خیابان شهر کشور کد پستی وضعیت شهروند / اقامت / اقامت دائم

اطلاعات همسر و وضعیت تاهل

وضعیت تاهل تاریخ ازدواج شما -اگر ازدواج کرده اید نام همسر نام خانوادگی همسر

Notice: Undefined index: Marital_Status_form in /home/issgroup/public_html/wp-content/themes/iis-maral-web/template-parts/page-show-residence.php on line 500

Notice: Undefined index: Date_Marriage in /home/issgroup/public_html/wp-content/themes/iis-maral-web/template-parts/page-show-residence.php on line 501

Notice: Undefined index: Spouse_First_Name in /home/issgroup/public_html/wp-content/themes/iis-maral-web/template-parts/page-show-residence.php on line 502

Notice: Undefined index: Spouse_Last_Name in /home/issgroup/public_html/wp-content/themes/iis-maral-web/template-parts/page-show-residence.php on line 503

آیا قبلاً ازدواج کرده اید؟ اگر بله اطلاعات زیر را پر کنید

نام همسر قبلی نام خانوادگی همسر قبلی رابطه قبلی: از رابطه قبلی: پایان

Notice: Undefined index: Previous_Spouse_First_Name in /home/issgroup/public_html/wp-content/themes/iis-maral-web/template-parts/page-show-residence.php on line 525

Notice: Undefined index: Previous_Spouse_Last_Name in /home/issgroup/public_html/wp-content/themes/iis-maral-web/template-parts/page-show-residence.php on line 526

Notice: Undefined index: Previous_relationship_From in /home/issgroup/public_html/wp-content/themes/iis-maral-web/template-parts/page-show-residence.php on line 527

Notice: Undefined index: Previous_relationship_End in /home/issgroup/public_html/wp-content/themes/iis-maral-web/template-parts/page-show-residence.php on line 528

اطلاعات تماس

شماره تلفن خانه شماره تلفن همراه واتس اپ پست الکترونیک

Notice: Undefined index: Home_Phone_Number in /home/issgroup/public_html/wp-content/themes/iis-maral-web/template-parts/page-show-residence.php on line 550

Notice: Undefined index: Cell_Phone_Number in /home/issgroup/public_html/wp-content/themes/iis-maral-web/template-parts/page-show-residence.php on line 551

Notice: Undefined index: WhatsApp_Number in /home/issgroup/public_html/wp-content/themes/iis-maral-web/template-parts/page-show-residence.php on line 552

Notice: Undefined index: Email in /home/issgroup/public_html/wp-content/themes/iis-maral-web/template-parts/page-show-residence.php on line 553

تاریخچه آموزش


Notice: Undefined index: Education_History in /home/issgroup/public_html/wp-content/themes/iis-maral-web/template-parts/page-show-residence.php on line 579

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/issgroup/public_html/wp-content/themes/iis-maral-web/template-parts/page-show-residence.php on line 579
از تاریخ تا تاریخ سطح تحصیلات رشته تحصیلی دیپلم صادر شد کامل / کامل نشده/ مدرک نام موسسه / مدرسه / دانشگاه شهر کشور

تاریخچه فعالیت


Notice: Undefined index: Activity_History in /home/issgroup/public_html/wp-content/themes/iis-maral-web/template-parts/page-show-residence.php on line 611

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/issgroup/public_html/wp-content/themes/iis-maral-web/template-parts/page-show-residence.php on line 611
از تاریخ تا تاریخ فعالیت (موقعیت در شغل شما) نام شرکت / نام کارفرما شهر کشور

آیا شما صاحب شرکت خود هستید؟

اگر بله نام شرکت تاریخ ثبت مشاغل تعداد کارمندان در مشاغل

Notice: Undefined index: Company_Name in /home/issgroup/public_html/wp-content/themes/iis-maral-web/template-parts/page-show-residence.php on line 640

Notice: Undefined index: Business_Registration_Date in /home/issgroup/public_html/wp-content/themes/iis-maral-web/template-parts/page-show-residence.php on line 641

Notice: Undefined index: Number_of_Employees in /home/issgroup/public_html/wp-content/themes/iis-maral-web/template-parts/page-show-residence.php on line 642

تاریخچه درخواست


Notice: Undefined index: Applied_History in /home/issgroup/public_html/wp-content/themes/iis-maral-web/template-parts/page-show-residence.php on line 664

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/issgroup/public_html/wp-content/themes/iis-maral-web/template-parts/page-show-residence.php on line 664
کشورها تاریخ صدور یا تاریخ امتناع / رد شماره پرونده یا ایمیل از اداره ویزا در صورت عدم پذیرش دلیل امتناع

آیا تاکنون فراتر از اعتبار وضعیت خود در هر کشوری باقی مانده اید؟ بله / خیر اگر بله ، لطفاً جزئیات را ارائه دهید


Notice: Undefined index: validity_remained in /home/issgroup/public_html/wp-content/themes/iis-maral-web/template-parts/page-show-residence.php on line 678

آیا قبلاً درخواست ورود یا ماندن در کانادا را داده اید؟ بله / خیر اگر بله ، لطفاً جزئیات را ارائه دهید


Notice: Undefined index: applied_Canada in /home/issgroup/public_html/wp-content/themes/iis-maral-web/template-parts/page-show-residence.php on line 683

آیا در خدمت سربازی / دفتر پلیس / ارتش / ... شرکت کرده اید؟ اگر بله ، لطفاً از چه زمانی تا چه زمانی مشخص کنید و نام شعبه ای را که تعهد خود را انجام داده اید چه بوده است؟ و در کدام شهر انجام دادید؟


Notice: Undefined index: attend_military in /home/issgroup/public_html/wp-content/themes/iis-maral-web/template-parts/page-show-residence.php on line 703

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/issgroup/public_html/wp-content/themes/iis-maral-web/template-parts/page-show-residence.php on line 703
از تاریخ تا تاریخ نیروها: ارتش ، سپاه پاسداران ، پلیس رتبه / عنوان / درجه شهر مکان / مکان مستقر شده استان کشور

آیا تا به حال برای ارزیابی مهارت خود در زبان انگلیسی یا فرانسوی از آژانس آزمون تعیین شده امتحان داده اید


Notice: Undefined index: language_test in /home/issgroup/public_html/wp-content/themes/iis-maral-web/template-parts/page-show-residence.php on line 739

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/issgroup/public_html/wp-content/themes/iis-maral-web/template-parts/page-show-residence.php on line 739
زبان Score for WRITING Score for LISTENING Score for SPEAKING Score for READING Average Score Test Date City Test Taken کشور

تاریخچه سفر خود در 10 سال گذشته را لیست کنید


Notice: Undefined index: travel_history in /home/issgroup/public_html/wp-content/themes/iis-maral-web/template-parts/page-show-residence.php on line 771

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/issgroup/public_html/wp-content/themes/iis-maral-web/template-parts/page-show-residence.php on line 771
از تاریخ تا تاریخ شهر کشور دلیل (اوقات فراغت / کار / تجارت)

طی دو سال گذشته ، آیا شما یا اعضای خانواده تان تا به حال به سل ریه مبتلا شده اید یا از نزدیک با فرد مبتلا به سل در تماس بوده اید؟


Notice: Undefined index: history_sick_family in /home/issgroup/public_html/wp-content/themes/iis-maral-web/template-parts/page-show-residence.php on line 786

آیا در طول اقامت در کانادا اختلالات جسمی یا روانی دارید که به غیر از دارو به خدمات اجتماعی و / یا بهداشتی نیاز داشته باشد؟


Notice: Undefined index: history_hospital in /home/issgroup/public_html/wp-content/themes/iis-maral-web/template-parts/page-show-residence.php on line 791

آیا تاکنون مناصب دولتی (مانند کارمند دولت ، قاضی ، افسر پلیس ، شهردار ، نماینده مجلس ، مدیر بیمارستان) را بر عهده داشته اید؟ از اختصارات استفاده نکنید


Notice: Undefined index: government_positions in /home/issgroup/public_html/wp-content/themes/iis-maral-web/template-parts/page-show-residence.php on line 811

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/issgroup/public_html/wp-content/themes/iis-maral-web/template-parts/page-show-residence.php on line 811
از تاریخ تا تاریخ کشور سطح حوزه استحفاضی (به عنوان مثال ملی ، منطقه ای ، شهرداری) رتبه / عنوان / درجه بخش / شعبه فعالیتها و / یا مناصب انجام شده

آیا تاکنون مرتکب جرمی جنایی در هر کشور یا سرزمینی شده اید ، دستگیر شده ، یا به اتهام متهم شوید یا محکوم شوید؟


Notice: Undefined index: Security_Questions_1 in /home/issgroup/public_html/wp-content/themes/iis-maral-web/template-parts/page-show-residence.php on line 828

آیا شما عضو بوده اید یا با احزاب سیاسی یا گروه یا سازمانی که به عنوان ابزاری برای دستیابی به یک هدف سیاسی یا مذهبی دست به خشونت زده یا از آن حمایت کرده است ، همکاری کرده یا در ارتباط بوده اید ، در هر زمانی ؟


Notice: Undefined index: Security_Questions_2 in /home/issgroup/public_html/wp-content/themes/iis-maral-web/template-parts/page-show-residence.php on line 833

آیا تاکنون شاهد بدرفتاری با زندانیان یا غیرنظامیان ، غارت یا هتک حرمت به ساختمان های مذهبی بوده اید یا در آنها شرکت کرده اید؟


Notice: Undefined index: Security_Questions_3 in /home/issgroup/public_html/wp-content/themes/iis-maral-web/template-parts/page-show-residence.php on line 838